Hvem er vi?

Klubbens medlemmer er en broget flok i ordets bedste betydning. Hvis vi lægger vores erhvervsmæssige baggrund og erfaringer sammen, så er der tale om en stor bredde. Fælles for klubbens 28 medlemmer er, at vi prioriterer:

- et klubfællesskab, som er meningsfyldt nu og her

- mulighed for selv at præge rammerne og indholdet

- at udveksle meninger og erfaringer samt at få ny viden og indsigt

- at arbejde med hjælp og støtte til folk, der har behov for næstekærlighed og omsorg.

- at have det sjovt sammen i et godt netværk

 

Spændende møder

Klub Odin mødes 2 gange om måneden ved et aftenmøde til fællesspisning, foredrag, debat, institutions-/virksomhedsbesøg eller forskellige kulturelle arrangementer. De almindelige klubmøder afholdes I Næsby Sognegård fra kl. 18:00 - 20:30.

Mødeprogrammet skal bidrage til at holde medlemmerne orienteret om og aktivt engageret i samfundsmæssige, sociale, etiske og religiøse anliggender. Y’s Men’s klubberne afholder sig dog fra fælles politisk stillingtagen. Venskab og humor er et vigtigt element i samværet.

Aktivt fællesskab

Som medlem af klub Odin deltager man aktivt i et fællesskab.

Alle medlemmer er med i et udvalg, som mødes uden for klubmøderne.

• Programudvalget sørger for spændende arrangementer til klubmøderne.

• Projektudvalget planlægger og arrangerer hjælpeprojekter.

• Ekstension udvalget arbejder bl.a. med at udbrede kendskabet til klubben og tage godt imod nye medlemmer.

•  Festudvalget planlægger og arrangerer festlige sammenkomster

Internationalt netværk

Der findes Y’s Men’s klubber i mere end 67 lande. I Danmark er vi ca. 3.700 medlemmer fordelt på 156 klubber.

Klub Odin startede i Odense i 1993. Klubberne er et levende fællesskab baseret på et kristent livssyn for mennesker, som gerne vil gøre ord til handling.

Y’s Men’s organisationen støtter arbejdet med unge og humanitært hjælpearbejde i ind- og udland.

Læs mere på www.ysmen.dk

 

Klubbens ledelse

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet. Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil. Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.